شهردار بندرعباس پهلوانی را معنا کرد

پهلوانی به بازوی کلفت نیست بلکه این ویژگی متصوف به افرادی است که بتوانند دلی را به دست بیاورند ، خدمتی به خلق خدا کنند و در مسیر پروردگار حرکت … ادامه مطلب